Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αριθμ. 13/23-1-2020 εξειδικεύει τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριμένου ερευνητικού χώρου και τους στόχους ποιότητας του Τμήματος, και τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών (ΦΕΚ 3126τ.Β΄/6-8-2019) αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες.

Τα θεματικά πεδία με τους Υπεύθυνους Καθηγητές τα οποία προτείνονται είναι τα κάτωθι:

1. Βασιλόπουλος Αριστείδης,(vasilopoulosa@uth.gr)  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Επείγουσα φροντίδα

2.Γαρυφαλλιά Πέπερα (gpepera@uth.gr) Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία/Αποκατάσταση 

3. Καπρέλη Ελένη (ekapreli@uth.gr) Kαθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  Μυοσκελετική- Αθλητική Φυσικοθεραπεία

4. Κανελλόπουλος Ασημάκης (akanellopoulos@uth.gr)  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ιδιοδεκτικότητα και Κιναισθησία

Εμβιομηχανική

5. Ιωάννης Πουλής (ipoulis@uth.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  Φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικές παθήσεις

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων είναι από 18-6-2024 έως και 31-8-2024

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  http://physio.uth.gr/wp-content/uploads/2019/09/Kανονισμός Διδακτορικών Σπουδών .pdf

Διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με μέλος ΔΕΠ που, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, έχει δικαίωμα να είναι επιβλέπων καθηγητής, προκειμένου να προσδιοριστεί το θέμα της διατριβής, να συνταχθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο και να διασφαλιστούν οι πόροι και οι τεχνικές δυνατότητες εκπόνησης της διατριβής.

Β. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο υποψήφιος υποβάλλει στην γραμματεία του τμήματος αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ.

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής – Ερευνητικό πρωτόκολλο (ΠΔΔ-ΕΠ) έκτασης 4.500 – 5.000 λέξεων με σύντομη περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα αναρτηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Το ΠΔΔ-ΕΠ συντάσσεται σύμφωνα με τους διεθνώς κρατούντες κανόνες της έρευνας και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 1. Το ΠΔΔ-ΕΠ μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα στην οποία γίνεται, επίσης, η ανάπτυξη της διατριβής κατά την τελική αξιολόγηση και σε μία δεύτερη γλώσσα αν επιθυμεί ο υποψήφιος και το εγκρίνει η Συνέλευση.
 2. Η συγγραφή του ΠΔΔ-ΕΠ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η αξιολόγησή του να είναι εφικτή από μη αυστηρά εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιστήμονες.
 3. Ο τίτλος πρέπει να είναι σαφής και περιεκτικός, αλλά και αρκούντως γενικός, ώστε να επιδέχεται εξειδίκευσης σύμφωνα με αλλαγές που ενδεχομένως θα υπαγορευθούν από την πορεία υλοποίησης του ερευνητικού πρωτοκόλλου.
 4. Η καταγραφή της υπάρχουσας επί του θέματος γνώσης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:
  I. να τεκμηριώνεται με παράθεση των αντίστοιχων βιβλιογραφικών παραπομπών,να απορρέουν II. αβίαστα τα επιστημονικά ερωτήματα, με τα οποία θα ασχοληθεί η διατριβή.
 5. Η ερευνητική υπόθεση, οι γενικοί και οι τυχόν επιμέρους στόχοι του ερευνητικού πρωτοκόλλου πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.
 6. Η μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνηση της ερευνητικής υπόθεσης και την προσέγγιση των στόχων του πρωτοκόλλου, καθώς και οι στατιστικές μέθοδοι που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι πράγματι κατάλληλες γι’ αυτό το σκοπό και ότι μπορεί να οδηγήσουν σε έγκυρα συμπεράσματα. Ειδικότερα:
 1. Αναγράφεται το είδος της έρευνας.
 2. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές, που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν, είναι κατάλληλες για την κάλυψη των ερευνητικών στόχων.
 3. Στα πειραματικά πρωτόκολλα, περιγράφονται οι τεχνικές που θα εφαρμοστούν και διευκρινίζεται ποιες από αυτές θα εφαρμόσει ο υποψήφιος και ποιες θα διενεργηθούν από άλλους και ποιους.
 4. Η περιγραφή των τεχνικών πρέπει να είναι λεπτομερής (όργανα, υλικά, διαχείριση δειγμάτων, πειραματικά βήματα κ.ά.), ώστε να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει διαπιστώσει και επιλύσει, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, τα σημαντικότερα προβλήματα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

VIII. Το βιολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγράφεται με ακρίβεια, καθώς και οι πηγές προέλευσής του. Αν απαιτείται από το είδος της έρευνας, παρατίθεται ανάλυση ισχύος (power analysis) και αιτιολογούνται τυχόν αναμενόμενες παρεκκλίσεις από το προβλεπόμενο μέγεθος του δείγματος.

IX. Γίνεται ακριβής αναφορά των προβλέψεων της διεθνούς ερευνητικής πρακτικής και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες απορρέουν από τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού και την εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

X. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πειραματόζωων θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία.

XI. Σε περίπτωση συμμετοχής ασθενών ή υγιών μαρτύρων από τους οποίους θα γίνει λήψη ή όχι βιολογικού υλικού ή θα συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές ή σε επιδημιολογικές μελέτες ή σε κάθε άλλου είδους έρευνα, θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία.

XII. Περιγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. συγκατάθεση) και τα αρμόδια επιστημονικά ή κρατικά όργανα, από τα οποίους έχει ή πρόκειται να ζητηθεί η προβλεπόμενη άδεια. Στην αντίθετη περίπτωση αναγράφεται ρητά ότι δεν απαιτούνται ανάλογες ενέργειες.

XIII. Περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η σημασία τους, πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την προβλεπόμενη εξέλιξη του ερευνητικού πρωτοκόλλου, καθώς και οι εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους.

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση αποφοίτων ξένων πανεπιστημίων τα αντίγραφα πτυχίων  αποστέλλονται είτε από το Πανεπιστήμιο είτε με σφραγίδα της Χάγης.

6. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου

7. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στην περίπτωση αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ξένων πανεπιστημίων τα αντίγραφα  αποστέλλονται είτε από το Πανεπιστήμιο είτε με σφραγίδα της Χάγης.

8. Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ.

9.Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας. Αν δεν υπάρχει, βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή.

11. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή εργοδότες εκ των οποίων η μία ενθαρρύνεται να είναι από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια της μεταπτυχιακής διατριβής

13. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

14. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΘ και τον αποδέχεται.

Γ. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συνοδεύεται από βεβαίωση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή μέλους ΔΕΠ, στην οποία:

i. Δηλώνονται τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Ιδρυμάτων  ή οι Κλινικές άλλων Φορέων που θα εμπλακούν, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκπόνηση της διατριβής.

ii. Όταν το προτεινόμενο ως επιβλέπων καθηγητής μέλος ΔΕΠ δεν είναι ο ίδιος διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου, όπου θα εκπονηθεί η διατριβή, η βεβαίωση προσυπογράφεται από τον αντίστοιχο Διευθυντή Ερευνητικού Εργαστηρίου.

iii. Η βεβαίωση προσυπογράφεται, επίσης, από τους Διευθυντές των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Ιδρυμάτων  ή οι Κλινικές άλλων Φορέων που ενδεχομένως θα συνεργαστούν άμεσα για την εκπόνηση της διατριβής, ή από τα οποία απλώς θα συλλεγεί υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση της διατριβής, όπως δηλώνεται στη βεβαίωση.

iv. Δηλώνεται η προέλευση του απαιτούμενου βιολογικού υλικού (ασθενείς και μάρτυρες, πειραματόζωα, μη εμπορικά διαθέσιμες κυτταρικές σειρές κ.ά.).

v. Δηλώνεται αν, από το ερευνητικό πρωτόκολλο και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής έρευνας και με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Τμήματος ή άλλου φορέα.

vi. Δηλώνεται ότι υποχρεωτικά ο υποψήφιος θα εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας το πρώτο εξάμηνο μετά την εισαγωγή του φοιτητή, στο οποίο θα προσφέρεται το μάθημα. Η παρακολούθηση του μαθήματος πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

vii. Βεβαιώνεται ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.

viii. Βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας για τους σκοπούς της διατριβής.

ix. Δηλώνεται αν η διατριβή θα εκπονηθεί στο πλαίσιο κάποιου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος.

x. Δηλώνεται αν ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει υποτροφία για την εκπόνηση της διατριβής του.

Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο g-physio@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση «Τμήμα Φυσικοθεραπείας 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας –Αθήνας ΤΚ 35100 Λαμία, με την ένδειξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων Του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Πουλής
Αναπλ. Καθηγητής