Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα μέλη ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών, συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ (Γ.Σ. Τομέα, Γ.Σ. Τμήματος, Δ.Σ. Τμήματος, Σύγκλητος), συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του ΑΕΙ, κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, καθώς και συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση τους.

Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΕΔΙΠ είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.

Τα μέλη ΕΔΙΠ εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα του ΕΤΕΠ , είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις ΕΤΕΠ ανήκουν σε Σχολή ή συνολικά στο Πανεπιστήμιο, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στην Πανεπιστημιακή Σύγκλητο.

Οι θέσεις των μελών ΕΤΕΠ διακρίνονται στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι προαναφερόμενες θέσεις κατατάσσονται συνολικά σε πέντε (5) βαθμίδες από την Ε μέχρι την Α. Εισαγωγική βαθμίδα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ είναι η βαθμίδα Δ και για την κατηγορία ΔΕ η βαθμίδα Ε. Καταληκτική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες είναι η βαθμίδα Α.

Τα μέλη ΕΤΕΠ εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με Πράξη Πρύτανη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Η διάρκεια της συμβάσεώς τους καθορίζεται μέχρις ενός πανεπιστημιακού έτους και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος προσλήψεως δεν δύναται να υπερβεί τα τρία πανεπιστημιακά έτη. Οι ανωτέρω έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην βαθμίδα (του ΔΕΠ) με την οποία έχουν εξομειωθεί μισθολογικά, βάσει των προσόντων τους.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών.

Αυτοί είναι είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε άτομα με εξαιρετική τεχνική εμπειρία. 

Οι Διδάσκοντες για απόκτηση ακαδημαικής εμπειρίας είναι νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης και απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045548 και κωδικό έργου ΕΕ 6178. Η Πράξη αυτή εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Το Διοικητικό Προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υποστηρίζει το έργο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, των Σχολών και των Τμημάτων αυτού και αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του.

Επίσης το διοικητικό προσωπικό έχει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και των λοιπών λειτουργικών μονάδων του Ιδρύματος.