Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι ένα νέο Τμήμα του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019). Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ένα από τα 35 Τμήματα του Πανεπιστημίου και ένα από τα πέντε Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Αθήνα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Πατρών – Αίγιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Σπάρτη).

1. Σκοπός του Κανονισμού

 1. Σκοπός του Κανονισμού Σπουδών του ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΘ είναι ο καθορισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών και η ενημέρωση των φοιτητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο Τμήμα.
 2. Ο Κανονισμός Σπουδών αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και οι φοιτητές ενημερώνονται ότι υποχρεούνται να τον διαβάσουν

2.  Διαδικασία Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας γίνεται με το ισχύον σύστημα εισαγωγικών Πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΕΘ, για τους απόφοιτους Λυκείου, και με κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους άλλων  Τμημάτων.

2.1  Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας διενεργούνται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.1/192329/Β3 (ΦΕΚ: 3185-τ.Β’/16-12-2013) όπως κάθε φορά ισχύει.

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων ανακοινώνεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου εξεταζόμενου μαθήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται από την Επιτροπή Κατατάξεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Το ποσοστό των κατατάξεων Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΘ και άλλων Υπουργείων, ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β’). Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής: 1. ΦΑ1 – Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος, 2. ΦΑ2 – Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων και 3. ΦΑ4 – Φυσιολογία.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, οι κατατασσόμενοι δύναται να απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τις σπουδές τους στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το ΠΠΣ κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα προέλευσης. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β’, Άρθρο 74 ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α’), εάν έχουν γράψει στις κατατακτήριες εξετάσεις πάνω από τη βάση (δέκα). Για τη διαδικασία αναγνώρισης οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο αναγνώρισης του αριθμού μαθημάτων, τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Αίτηση αναγνώρισης με την πρόταση αντιστοιχίας μαθημάτων Τμήματος προέλευσης ‐ μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
 • Αναλυτική βαθμολογία και περίγραμμα του μαθήματος από το Τμήμα προέλευσης, σφραγισμένα από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης.

2.2  Εγγραφή ‐ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 1. Η διαδικασία εγγραφής των εισαγόμενων προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κατ’ έτος εγκυκλίους εγγραφών επιτυχόντων, μετεγγραφών και εγγραφών ειδικών κατηγοριών του ΥΠΕΘ.
 2. Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού που θα έχουν ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού αποκτούν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
  • Υποβολή αίτησης για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (λειτουργεί και ως «φοιτητικό πάσο»), μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  https://submit‐ academicid.minedu.gov.gr/
  • Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΠΘ (https://merimna.uth.gr).
  • Δήλωση μαθημάτων και παρακολούθηση της βαθμολογία τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Π.Θ. (https://euniversity.uth.gr/unistudent/).
  • Δήλωση επιλογής συγγραμμάτων για τα δηλωθέντα μαθήματα, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr/).
  • Πρόσβαση και διαχείριση του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου τους, μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e‐mail) του Π.Θ. (https://webmail.uth.gr).
  • Πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω της πλατφόρμας UTH‐e‐class (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, http://e‐class.uth.gr/e‐class).
 3. Η ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (https://physio.uth.gr/) αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Τμήματος και για σημαντικά φοιτητικά θέματα, όπως ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, ημερομηνίες υποβολής εργασιών, ημερομηνίες και θέματα διαλέξεων, κ.ά. Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος και να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.

3.    Η Φοίτηση στο Τμήμα

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 8 εξαμήνων (4 ετών). Η διάρθρωση του Προγράμματος καθορίζεται σύμφωνα με το ισχύον ΠΠΣ και τυχόν μεταβατικές διατάξεις.

3.1  Χρονική διάρθρωση των σπουδών

 1. Το ακαδημαϊκό έτος (ΑΕ) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.
 2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ΑΕ διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό (ΧΕ) και το εαρινό (ΕΕ). Το ΧΕ αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το ΕΕ λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του ΠΘ.
 3. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις (3) για εξετάσεις. Σε περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας, λόγω έκτακτων περιστατικών, ο διδάσκων φροντίζει για την αναπλήρωσή τους.
 4. Παράταση της διάρκειας του εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και πραγματοποιείται με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Η ακριβής χρονική διάρθρωση των σπουδών κατά Α.Ε., περιγράφεται ενιαία για όλα τα Τμήματα του ΠΘ στο σχετικό Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο που καθορίζεται έγκαιρα από τη Σύγκλητο του ΠΘ.
 6. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή του ΠΘ, πέρα από τα προβλεπόμενα στον νόμο, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επιπλέον, τα μαθήματα και οι εξετάσεις διακόπτονται τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Α) Χειμερινό εξάμηνο: 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, την ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης της Λαμίας (18η Οκτωβρίου) και την 30η Ιανουαρίου (Εορτή των Γραμμάτων‐Τριών Ιεραρχών).

Β) Εαρινό εξάμηνο: Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, κατά τις διακοπές του Πάσχα που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά, την Πρωτομαγιά και την εορτή του Αγίου Πνεύματος και την ημέρα των εκλογών (φοιτητικών και πρυτανικών).

Τα μαθήματα επίσης διακόπτονται την Παρασκευή που προηγείται και τη Δευτέρα που έπεται εθνικών εκλογών (βουλευτικών, ευρωεκλογών και τοπικής αυτοδιοίκησης). Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και να τις ακολουθούν.

3.2  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το ΠΠΣ αξιολογείται τακτικά από τη Συνέλευση του Τμήματος και επικαιροποιείται, προκειμένου αφενός να διορθώνονται τυχόν ελλείψεις του και αφετέρου να εναρμονίζεται με τις επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το ΠΠΣ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους συζητείται στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, κατόπιν των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και εισηγήσεων της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και των υπευθύνων των μαθημάτων.

 1. Τα μαθήματα του ΠΠΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).
 2. Το ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ακολουθεί το πρότυπο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ).  ΣΤο ΠΠΣ αναφέρονται τα εξής στοιχεία του μαθήματος: ο τίτλος και το είδος του (υποχρεωτικό, επιλογής), το/α όνομα/τα του/των υπεύθυνου/ων, το/α όνομα/τα του/των διδάσκοντος/ων, οι ώρες θεωρίας/διαλέξεων, εργαστηρίων ή/και ασκήσεων, και οι πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι οργανωμένο στις εξής ενότητες: Σκοπός, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Περιεχόμενο, Διδακτικές και Μαθησιακές μέθοδοι, Τρόποι Αξιολόγησης/Εξέτασης, Προτεινόμενη Βιβλιογραφία.
 3. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές που βρίσκονται σε μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα σύμφωνα με το ΠΠΣ.
 4. Το ΠΠΣ και τα περιγράμματα των μαθημάτων περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
 5. Το ΠΠΣ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α.
 6. Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται το ελάχιστο 240 μονάδες ECTS  και η παρακολούθηση πρακτικής άσκησης. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αναλογούν περίπου 30 μονάδες ECTS.

3.3  Οργάνωση διδασκαλίας

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο συντάσσεται πριν από την έναρξη του εξαμήνου με ευθύνη  του Προέδρου και ανακοινώνεται στους φοιτητές ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων (διαλέξεις, ασκήσεις, εργαστήρια) μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.
 3. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται, εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδαχθεί λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητών που το δήλωσαν, οι φοιτητές που το είχαν επιλέξει μπορούν να το αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα επιλογής.
 4. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Ο αριθμός απουσιών, ορίζεται 20% των υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων και αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

3.3.1.  Δήλωση και παρακολούθηση μαθημάτων

 1. Στην αρχή του εξαμήνου ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση που να περιλαμβάνει τα μαθήματα του ΠΠΣ τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσει ή/και να εξετασθεί κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο.
 2. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων γνωστοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος ( https://physio.uth.gr/)  στην αρχή του εξαμήνου και τηρούνται αυστηρά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές νέες δηλώσεις, ούτε αλλαγές σε δήλωση που κατατέθηκε εμπρόθεσμα.
 3. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική γραμματεία με τη χρήση προσωπικών κωδικών για κάθε φοιτητή.
 4. Με τη δήλωση αυτή ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα και συγγράμματα που διατίθενται για τα μαθήματα αυτά, και να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε.
 5. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν και στα οποία μπορούν να εξεταστούν οι φοιτητές, εξαρτάται από τις πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος και δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των τριάντα οκτώ (38) ECTS ανά εξάμηνο
 6. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική (μάθημα επιλογής) και αναφέρεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ.
 7. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα 8 εξάμηνα του ΠΠΣ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους θεωρούνται «επί πτυχίω» και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε εμβόλιμες εξεταστικές, ύστερα πάντα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 8. Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5,0) και άνω σε ένα μάθημα, δεν έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν ξανά και να εξεταστούν εκ νέου σε αυτό.
 9. Για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δε χρειάζεται να υποβληθεί εκ νέου δήλωση για όσα μαθήματα οι φοιτητές έχουν ήδη επιλέξει με ηλεκτρονικές δηλώσεις στην αρχή των δύο εξαμήνων και δεν έχουν εξετασθεί σε αυτά ή έχουν αποτύχει στις εξετάσεις.

3.3.2.  Επιλογή συγγραμμάτων

 1. Οι διδάσκοντες, πριν το τέλος κάθε Α.Ε., επιλέγουν από την Κεντρική Βάση Δεδομένων της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων, τα συγγράμματα που επιθυμούν να προτείνουν κατά το επόμενο ΑΕ. Τα προτεινόμενα βιβλία εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο μέσω της ιστοσελίδας «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr).
 3. Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (https://physio.uth.gr/).
 4. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης αυτής δεν τους αποκλείει από τις εξετάσεις, αλλά αποκλείονται από τη  δωρεάν χορήγηση των συγγραμμάτων.
 5. Όταν ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του δηλώσει μάθημα για δεύτερη φορά (λόγω π.χ. ανεπιτυχούς εξέτασης) και έχει παραλάβει το αντίστοιχο σύγγραμμα κατά την πρώτη δήλωσή του, δεν έχει δικαίωμα να παραλάβει εκ νέου σύγγραμμα για το μάθημα αυτό.

3.4.  Εξετάσεις

 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του Χ.Ε. και του Ε.Ε. για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 1) του Ιανουαρίου‐Φεβρουαρίου, 2) του Ιουνίου και 3) η επαναληπτική του Σεπτεμβρίου και διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες η κάθε μία.
 2. Οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.
 3. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, η διάρκεια, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους για σοβαρούς λόγους, αποφασίζονται από τη Σύγκλητο. Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας συγκεκριμενοποιεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, προσδιορίζοντας τη συνολική διάρκεια των εξετάσεων, την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος και το χώρο διεξαγωγής της.
 4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων δημοσιοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες πριν την έναρξη της εξεταστικής.
 5. Προϋπόθεση για τη συμμετοχής στις εξετάσεις είναι α) η δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία, β) η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (π.χ. παρουσιών) στις εργαστηριακές ασκήσεις (όπου υπάρχουν), γ) η δήλωση του μαθήματος στον διδάσκοντα ‐εάν αυτό έχει οριστεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων (π.χ. για τον καθορισμό ομάδων στις εξετάσεις εργαστηριακών ασκήσεων), καθώς και δ) η επίδειξη ακαδημαϊκής (φοιτητικής) ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο) για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας από τους επιτηρητές. Σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
 6. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος καθηγητή, με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος μπορεί να προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις προόδου, τελικές εξετάσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου.
 7. Η βαθμολογία της εξέτασης κάθε μαθήματος εκφράζεται σε μία δεκάβαθμη κλίμακα από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου), στην οποία το πέντε (5,0) εκφράζει τη βάση της επιτυχίας και το δέκα (10) το άριστα.
 8. Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ή/και στο e‐class αναγράφεται η κατά περίπτωση δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων τμηματικά στο εξάμηνο (Εξετάσεις Προόδου), όπως και ο βαθμός συμμετοχής της βαθμολογίας των (ομαδικών ή ατομικών) ασκήσεων στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Για τη δυνατότητα της τμηματικής εξέτασης ενός μαθήματος αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος
 9. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένες πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τη Δομή Υποστήριξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» του ΠΘ (email: prosvasi@uth.gr).
 10. Η διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής των Εξετάσεων (Παράρτημα Β).

3.5.  Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Οι φοιτητές, κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας τους οφείλουν να τηρούν τόσο τους γενικούς κανόνες ασφαλείας, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Ε, όσο και τους κανόνες ασφαλείας που έχει θεσπίσει κάθε Εργαστήριο χωριστά.

3.6.  Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας, το οποίο εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, και η πραγματοποίησή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών στη Φυσικοθεραπεία και τη λήψη του πτυχίου. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ΠΑ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων μαθημάτων ειδικότητας του Προγράμματος Σπουδών. Είναι εποπτευόμενη από το Σύμβουλο Σπουδών (Επόπτης Καθηγητής) του φοιτητή και βαθμολογείται από το Σύμβουλο Σπουδών.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό και σχεδιασμό από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Είναι τετράμηνης διάρκειας (40 ώρες/εβδομάδα) και με συνεχή ισχύ (δεν διακόπτεται). Στο φορέα απασχόλησης απαιτείται να υπάρχει Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, οριζόμενος ως Επόπτης (από την μεριά του φορέα) για την ΠΑ των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης.

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση αναφέρονται στον Οδηγό της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Παράρτημα Δ).

3.7.  Υπολογισμός βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των σπουδών, αφού ληφθεί υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος. Ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που έχει κάθε μάθημα. Για τον υπολογισμό δηλαδή του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός μαθήματος Ι Χ ECTS μαθήματος Ι + Βαθμός μαθήματος 2 Χ ECTS μαθήματος 2 ±. . .) / Συνολικός αριθμός ECTS.

3.8.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές

 1. Με τη συμπλήρωση της 8ης με 10ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν ηλεκτρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, όσο και τη μελλοντική οργάνωση του ΠΠΣ.
 2. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει την ευθύνη για την υλοποίηση εξαμηνιαίας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθημάτων του ΠΠΣ από τους φοιτητές και παρέχει τα εργαλεία για τη ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Η ΟΜΕΑ ( 3μελής Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης) του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, όπως αυτά δίδονται από όλους τους φοιτητές του Τμήματος και τους διδάσκοντες και στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (για το προηγούμενο έτος) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλοι οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων τους, όπως αυτά αποστέλλονται από τη ΜΟΔΙΠ του Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με στόχο να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

4. Πρόγραμμα ΕRASMUS+

Το ERASMUS είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δραστηριότητες Νεολαίας κ.ά.). Η Δράση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus+ αλλά και την συνέχειά του (Erasmus+ 2021-2027) και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η παραπάνω δυνατότητα μετακίνησης αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και μέλη ΔΕΠ.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα μετακίνησης με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες οι φοιτητές αλλά και το ακαδημαϊκό προσωπικό παραπέμπονται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σχετική με το πρόγραμμα Erasmus+, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.uth.gr/diethni/erasmus.

5.  Ενημέρωση και Καθοδήγηση Φοιτητών

Για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις βασικές αρχές και το περιεχόμενο του ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους διοργανώνεται κάθε χρόνο το μήνα Οκτώβριο, εκδήλωση ενημέρωσης των Πρωτοετών Φοιτητών.

6.  Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Διδακτικού Προσωπικού

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν την υποχρέωση:

 • Να ανακοινώνουν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε μάθημά τους αναλυτικό διάγραμμα με τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος και σχετική βιβλιογραφία.
 • Να ανακοινώνουν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων τον τρόπο αξιολόγησης (εξέτασης) των φοιτητών στο μάθημα που διδάσκουν.
 • Να δέχονται τους φοιτητές συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα, που έχουν ανακοινωθεί
 • στην αρχή κάθε εξαμήνου, για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
 • Να αναρτούν στην πλατφόρμα e‐class το υλικό υποβοήθησης (π.χ. σημειώσεις, παρουσιάσεις, βιβλιογραφία) που κρίνουν ότι χρειάζεται για την κατανόηση της ύλης των μαθημάτων που διδάσκουν.
 • Να παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.
 • Να συμμετέχουν στις διοικητικές δραστηριότητες που συντελούν στην απρόσκοπτη υλοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος.

7.  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας:

 • Έχουν το δικαίωμα συνεργασίας για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 • Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήματα και αιτήσεις, τα οποία θα απαντώνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Οφείλουν να διεκπεραιώσουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΠΠΣ που ίσχυε το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα.
 • Οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων και δηλώσεων μαθημάτων στον φάκελό τους στην ηλεκτρονική γραμματεία.
 • Έχουν την ευθύνη του τακτικού ελέγχου του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e‐mail) που τους έχει χορηγήσει το Π.Θ., έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση τους από τη Γραμματεία ή τους διδάσκοντες.
 • Έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
 • Έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στις σελίδες των μαθημάτων στο e‐class ή στον πίνακα ανακοινώσεων των εργαστηρίων ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://physio.uth.gr/).
 • Έχουν την υποχρέωση να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του Π.Θ. και τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ΠΠΣ.

8.  Αναστολή Φοίτησης

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας (διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος), να διακόψουν τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής, οι φοιτητές επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα.

9. Κώδικας Δεοντολογίας ‐ Λογοκλοπή

 1. Στο ΠΘ ισχύει Κώδικας Δεοντολογίας, έτσι ώστε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, να συμπορεύονται στην εφαρμογή των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας. Στον Κώδικα υπάρχουν επιμέρους διατάξεις σχετικές με θέματα δεοντολογίας για φοιτητές.
 2. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων. Αναλυτικές διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας παρουσιάζονται στη διεύθυνση http://www.uth.gr/static/miscdocs/Kwdikas_Deontologias.pdf
 3. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων ή στη συγγραφή των ΠΕ, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά δεν επιτρέπεται. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται λογοκλοπή, η εργασία του μαθήματος ή η Πτυχιακή Εργασία μηδενίζεται ή παραπέμπεται σε συμπληρωματική επεξεργασία. Αν η λογοκλοπή επαναληφθεί, ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας η οποία αποφασίζει για παραπομπή του φοιτητή ή φοιτήτριας στην      αρμόδια για επιβολή πειθαρχικών ποινών, δομή του ΠΘ.

10.    Γενικές Διατάξεις

 1. Ο παρών Κανονισμός Σπουδών τίθεται σε άμεση και καθολική εφαρμογή από το ΑΕ 2019 ‐ 2020.
 2. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα ισχύουν όσα προβλέπονται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΘ.
 3. Άλλα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό ούτε από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΘ θα ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΑ1 Ανατομία Μυοσκελετικού ΣυστήματοςΜΓΥ3256
ΦΑ2 Ανατομία Νευρικού Συστήματος & ΟργάνωνΜΓΥ3256
ΦΑ3 Κλινική Κινησιολογία ΙΜΕΥ3256
ΦΑ4 ΦυσιολογίαΜΓΥ3256
ΦΑ5 ΝευροφυσιολογίαΜΕΥ334
ΦΑ6 Μάθημα ΕπιλογήςΜΕΠ222
ΣΥΝΟΛΟ17802530

Σημείωση: Σ’ αυτό το εξάμηνο οι φοιτητές/τριες, δηλώνουν υποχρεωτικά: α) τα υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και β) ένα μάθημα επιλογής. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS για το Α΄ εξάμηνο είναι 30.

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΒ1 ΠαθολογίαΜΓΥ446
ΦΒ2 Κλινική Κινησιολογία ΙΙΜΕΥ3256
ΦΒ3 Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων και ΜάλαξηςΜΕ2244
ΦΒ4 ΟρθοπαιδικήΜΓΥ445
ΦΒ5 Κλινική ΕμβιομηχανικήΜΕΥ3256
ΦΒ6 Μάθημα ΕπιλογήςΜΕΠ223
ΣΥΝΟΛΟ18602430

Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΓ1 ΝευρολογίαΜΓΥ446
ΦΓ2 ΚινησιοθεραπείαΜΕ3256
ΦΓ3 Αναπνευστική ΦυσικοθεραπείαΜΕ3256
ΦΓ4 Φυσικοθεραπεία Καρδιοαγγειακών ΠαθήσεωνΜΕ334,5
ΦΓ5 Κλινική Φυσιολογία της ΆσκησηςΜΕΥ2133,5
ΦΓ6 Βιοηθική & ΔεοντολογίαΜΓΥ334
ΣΥΝΟΛΟ18502330

Μαθήματα Δ΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΔ1 Κλινική Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακού και Αναπνευστικού Συστήματος ΙΜΕ2 687
ΦΔ2 Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΜΕ3255
ΦΔ3 Ειδικές Τεχνικές ΚινητοποίησηςΜΕ2245
ΦΔ4 Κλινική Ηλεκτροθεραπεία ΜΕ2244
ΦΔ5 Αρχές ΝευροαποκατάστασηςΜΕ334
ΦΔ6 Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Κλινικός ΣυλλογισμόςΜΕ3255
ΣΥΝΟΛΟ15862930

Μαθήματα Ε΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΕ1 Κλινική Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακού και Αναπνευστικού Συστήματος ΙΙΜΕ2 687
ΦΕ2 Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΜΕ2687
ΦΕ3 Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙΜΕ3255
ΦΕ4 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΕνηλίκωνΜΕ3255
ΦΕ5 Ηλεκτροφυσικά Μέσα στην ΦυσικοθεραπείαΜΕ2244
ΦΕ6 Μάθημα ΕπιλογήςΜΕΠ222
ΣΥΝΟΛΟ146123230

Μαθήματα ΣΤ΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΣΤ 1 Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙΜΕ2 687
ΦΣΤ2 Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία  ΙΜΕ2687
ΦΣΤ3 Παιδιατρική Νευρολογική ΦυσικοθεραπείαΜΕ3255
ΦΣΤ4 Αθλητική ΦυσικοθεραπείαΜΕ3255
ΦΣΤ5 Επικοινωνιακές Δεξιότητες στις Επιστήμες ΥγείαςΜΕΥ223
ΦΣΤ6 Μάθημα ΕπιλογήςΜΕΠ223
ΣΥΝΟΛΟ144123030

Μαθήματα Ζ΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΖ1 Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΙΙΜΕ2 687
ΦΖ2 Θεραπευτική Άσκηση σε Χρόνιες ΠαθήσειςΜΕ336
ΦΖ3 Θεραπευτική Άσκηση σε Ειδικούς ΠληθυσμούςΜΕ336
ΦΖ4 Μεθοδολογία Έρευνας- ΒιοστατιστικήΜΕΥ3135
ΦΖ5 Αποκατάσταση – Ομάδα ΑποκατάστασηςΜΓΥ233
ΦΖ6 Μάθημα ΕπιλογήςΜΕΠ223
ΣΥΝΟΛΟ15162230

Μαθήματα Η΄ Εξαμήνου

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία   Θεωρία (ώρες)Εργαστήριο (ώρες)Κλινική Άσκηση Σύνολο ECTS
ΦΗ1 Πρακτική Άσκηση            ΜΕ404010
ΦΗ2 Πληροφορική στην Υγεία – Ηλεκτρονική ΥγείαΜΓΥ2134
ΦΗ3 Εργονομία – Προσθετική Ορθωτική – ΒοηθήματαΜΕΥ336
ΦΗ4 Μαθήματα (2) Επιλογής ή Πτυχιακή ΕργασίαΜΕΠ4410
ΣΥΝΟΛΟ91405030

Μαθήματα επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

α/αΜάθημαΚατηγορίαΏρεςECTS
1Αγγλική Ιατρική ΟρολογίαΜΕΥ22
2ΠληροφορικήΜΓΥ22
3Α΄ ΒοήθειεςΜΓΥ23
4ΦαρμακολογίαΜΓΥ23
5Κλινική ΔιαιτολογίαΜΓΥ23
6Παθολογία Σπονδυλικής ΣτήληςΜΕΥ23
7ΧειρουργικήΜΓΥ23
8Διαχείριση Κλινικών ΠεριστατικώνΜΕΥ23

Μαθήματα επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

α/αΜάθημαΚατηγορίαΏρεςECTS
1ΠαθοφυσιολογίαΜΓΥ23
2Ψυχολογία στην Υγεία Γνωσιακή Συμπεριφορική ΘεραπείαΜΓΥ2     3
3ΕργοθεραπείαΜΓΥ23
4Οικονομικά της Υγείας και MarketingΜΓΥ23
5Πτυχιακή ΕργασίαΜΕ410
6Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΜΓΥ25
7Συγγραφή Επιστημονικής ΕργασίαςΜΓΥ25
8Διαγνωστική ΑπεικόνισηΜΓΥ23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων για κάθε ΑΕ αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους που εγκρίνει η Σύγκλητος του ΠΘ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο, όπως εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες πριν την έναρξη της κάθε εξεταστικής περιόδου.

Η εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος πρέπει να έχει αναρτηθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος, ηλεκτρονικά στο e‐class ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή και σε έντυπη μορφή στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου από τις πρώτες τρεις εβδομάδες του κάθε εξαμήνου. Η εξεταστέα ύλη πρέπει επίσης  να είναι διαθέσιμη στους φοιτητές όσο το δυνατόν συντομότερα από την έναρξη του εξαμήνου.

Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα εκτιμάται με εξετάσεις. Ο τρόπος εξέτασης (γραπτές, προφορικές ή και σε συνδυασμό εξετάσεις) καθορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και αναφέρεται στο περίγραμμα του μαθήματος στο αναλυτικό ΠΠΣ. Η επίδοση σε ενδιάμεσες δοκιμασίες (πρόοδοι), εργασίες σε ειδικά θέματα και η απόδοση σε εργαστηριακές ασκήσεις μπορεί να αποτελούν πρόσθετα κριτήρια που συνεκτιμώνται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν των

μαθημάτων που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Για τους φοιτητές ERASMUS+ προσφέρεται κατάλογος μαθημάτων για τα οποία ο Καθηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να βοηθήσει τους εισερχόμενους φοιτητές να αναλύσουν λεπτομερώς ένα θέμα σχετικό με το μάθημα του οποίου η αξιολόγηση θα γίνει στο πέρας της περιόδου του εξαμήνου στην αγγλική γλώσσα. Ο φοιτητής για το συγκεκριμένο μάθημα θα βαθμολογηθεί λαμβάνοντας τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS).

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους:

 • Αμέσως μετά τη λήξη του ΧΕ και του ΕΑ κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα της διδακτικής περιόδου η οποία έληξε και μόνον αυτά.
 • Επαναληπτική εξεταστική κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, στην οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα είτε του χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης του φοιτητή.

Η βαθμολογία της εξέτασης κάθε μαθήματος εκφράζεται σε μία δεκάβαθμη κλίμακα από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια ενός δεκαδικού), στην οποία το 5,0 (πέντε) εκφράζει τη βάση της επιτυχίας και το δέκα (10) την άριστη επιτυχία.

1.    Συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία. Σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη δήλωση και στον διδάσκοντα – υπεύθυνο του μαθήματος, εάν αυτό έχει οριστεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων (π.χ. για τον καθορισμό τμημάτων στις εξετάσεις εργαστηριακών ασκήσεων). Σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές δε θα συμμετέχουν στις εξετάσεις της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου.
 • Σε τυχόν προφορικές εξετάσεις οι εξεταζόμενοι εξετάζονται σε ομάδες των δύο τουλάχιστον ατόμων ή με την παρουσία και δεύτερου ατόμου εκτός του εξεταστή.
 • Οι φοιτητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) εξετάζονται βάσει των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την υπηρεσία «Πρόσβαση» του ΠΘ. Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας Πρόσβασης και της Γραμματείας του Τμήματος σε συνεργασία με τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος αποφασίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε μαθήματος ανάλογα τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή.

2.    Διαδικασία εξέτασης

Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξέτασης το Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, ο φοιτητής θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 • Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ο Επόπτης, ο οποίος μαζί με τους Επιτηρητές ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Ο φοιτητής κατά την προσέλευση του στις εξετάσεις οφείλει να φέρει µαζί του την φοιτητική του ή έστω την αστυνοµική του ταυτότητα (για έλεγχο ταυτοπροσωπίας). Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι αφήνει τα βιβλία και τις σηµειώσεις του όπου του υποδειχθεί. Τέλος επιβάλλεται η συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, υπογραφή) πριν την αποµάκρυνση από την αίθουσα εξέτασης.
 • Ο επιτηρητής φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων κατανέμοντας σωστά τους φοιτητές ώστε να µην επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου.
 • Ουδείς φοιτητής επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα που διενεργούνται οι εξετάσεις πριν την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από την έναρξή τους.
 • Μετά την εκφώνηση ή την επίδοση των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων φοιτητών στην αίθουσα και δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον υπεύθυνο του µαθήµατος. Στο βαθµό που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται δηµόσια. Δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινίσεις µετά την αποχώρηση των πρώτων φοιτητών από την αίθουσα.
 • Κατά την παράδοση του γραπτού ελέγχεται από τον επιτηρητή η ταυτοπροσωπία των εξεταζόμενων.
 • Σε περίπτωση αντιγραφής ο επιτηρητής ενηµερώνει τον Επόπτη, µονογράφει την κόλλα και αποβάλλει τον φοιτητή από την αίθουσα.
 • Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να µείνει µόνος του ο τελευταίος/-α εξεταζόµενος/-η και ζητείται από τον προτελευταίο να παραµείνει στην αίθουσα µέχρι και ο τελευταίος να παραδώσει το γραπτό του.
 • Οι επιτηρητές ελέγχουν µετά το πέρας της εξέτασης αν ο αριθµός των γραπτών συµφωνεί µε τον αριθµό των εξετασθέντων και σε περίπτωση ασυµφωνίας συντάσσουν σχετικό πρωτόκολλο.
 • Ο φοιτητής έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί από το διδάσκοντα για τον τρόπο βαθµολόγησης του γραπτού του, ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης.
 • Αλλαγές µετά την κατάθεση της βαθµολογίας δεν επιτρέπονται παρά µόνον ύστερα από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος.
 • Τα γραπτά φυλάσσονται µε ευθύνη του διδάσκοντα για διάστηµα ενός (1) ακαδηµαϊκού χρόνου. Στη συνέχεια µπορούν να καταστραφούν.
 • Συστήνεται οι φοιτητές που επιθυµούν να δουν το γραπτό τους για να αντιληφθούν τα λάθη τους να επισκέπτονται το γραφείο του διδάσκοντος στις προσδιορισµένες ώρες γραφείου σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την κατάθεση της βαθµολογίας.

3.    Ανακοίνωση Βαθμολογίας Εξετάσεων ‐ Αξιολογήσεων

Η βαθµολογία των µαθηµάτων πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα των 10 εργάσιμων ηµερών από το τέλος της εξέτασης του μαθήματος.

4.    Διακοπή ή Αναβολή της Εξέτασης

Η εξέταση διακόπτεται ή αναβάλλεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας που καθιστούν τεχνικά αδύνατη τη συμμετοχή από τους εξεταζόμενους. Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται με ευθύνη του Προέδρου, επαναληπτική εξέταση με νέα ημερομηνία.

H εξέταση που διακόπτεται για λόγους ανωτέρας βίας κατακυρώνεται οπωσδήποτε για τους εξεταζόμενους που έχουν παραδώσει το γραπτό τους.

5.    Ακύρωση της εξέτασης

Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί από τον υπεύθυνο επόπτη σε συνεννόηση  με τον Πρόεδρο του Τμήματος. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης.

6.    Τήρηση του κανονισμού και προάσπιση του κύρους των εξετάσεων

Την τήρηση του Κανονισμού, τη συμπλήρωσή του καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εισηγηθεί, στα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα, κυρώσεις εφόσον κριθεί ότι υπάρχει θέμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αναλυτικά αναφέρεται στο Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος

(αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αναλυτικά αναφέρεται στο Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

(αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.    Σημασία του Οδηγού Ασφαλείας ‐ Κίνδυνοι

Τα Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΘ διαθέτουν  χώρους για την πρακτική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών, την πραγματοποίηση πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των φοιτητών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και των εργαζομένων όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό), καθώς και να εξασφαλισθεί η ομαλή και σωστή λειτουργία των εργαστηρίων. Η ασφάλεια αποτελεί καθήκον όλων όσων δραστηριοποιούνται στους χώρους των εργαστηρίων.

Στα εργαστήρια υπάρχουν διάφορα επιστημονικά όργανα και υλικά, η χρήση των οποίων απαιτεί προσοχή και υπευθυνότητα. Οι κίνδυνοι στους χώρους των εργαστηρίων μπορεί να προέλθουν α) από την μη σωστή χρήση ηλεκτρικών συσκευών (πχ. διάφορα επιστημονικά όργανα, εξοπλισμός φυσικών μέσων θεραπείας), και β) την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών ή πιέσεων κατά την πραγματοποίηση διαφόρων πειραματικών διαδικασιών.

Οι φοιτητές και το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του οδηγού ασφαλείας του Εργαστηρίων που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες 2, 3, 4 και 5.

2.    Γενικές οδηγίες

 1. Υπεύθυνος για την διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή υποψήφιων διδακτόρων για διάφορα θέματα τα οποία άπτονται του συγκεκριμένου οδηγού ασφαλείας (πχ. χρήση χημικών ουσιών, του υλικού και του εξοπλισμού του εργαστηρίου, θέσεις των εγκαταστάσεων ή μέσων ασφαλείας όπως μέσα ατομικής προστασίας, φαρμακείο, χρήση μέσων ατομικής προστασίας) ορίζεται σε κάθε περίπτωση ο επιβλέποντας καθηγητής ή ο υπεύθυνος διδάσκων των μαθημάτων.
 2. Οι φοιτητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού του Εργαστηρίου.
 3. Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του διευθυντή του εργαστηρίου για τους φοιτητές που δραστηριοποιούνται στους χώρους του εργαστηρίου.
 4. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική ή άνετη στην κίνηση, περιβολή.
 5. Κατά τη διάρκεια εργασίας των φοιτητών στους εργαστηριακούς χώρους δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άτομα που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας.
 6. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του εργαστηρίου, όπως και σε όλους τους χώρους του Τμήματος.
 7. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού στους χώρους του Εργαστηρίου και σε όλους τους χώρους του Τμήματος.

3. Χρήση εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου

 1. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οργάνων, συσκευών και διαφόρων υλικών εκτός του Εργαστηρίου χωρίς προηγούμενη άδεια του προσωπικού του εργαστηρίου.
 2. Οι φοιτητές οφείλουν να χρησιμοποιούν με σύνεση, προσοχή και υπευθυνότητα τα υλικά και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων.
 3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος να ενημερώσετε άμεσα το προσωπικό του εργαστηρίου