Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικοθεραπέιας, ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων είναι υποχρεωτική.

Όσοι για σοβαρό λόγο δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης μπορούν να συνδεθούν διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay-PJRM6ShDisyEXrb9D3V5vWtE3-rt32lS9LZQXQ7vc1%40thread.tacv2/1707990920039?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%228ab6e628-750d-4056-a736-b4f192159902%22%7d

Εκ μέρους της επιτροπής πρακτικής άσκησης