Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμμετέχει σε νέο έργο Erasmus KA+2 με τίτλο «Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (SportsComp για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (SportsComp). Το έργο εγκρίθηκε και έλαβε επιχορήγηση συνολικά 400.000 € και είναι διάρκειας 3 ετών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πέντε οργανισμούς: Jamk University of Applied Sciences, University of Tartu, Vrije Universitait Brussel, University of Thessaly, και International Federation of Sports Physical Therapy. Από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντονίστρια θα είναι η Καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη, ενώ επιπλέον συμμετέχει ο Καθηγητής Νικόλαος Στριμπάκος. Την ομάδα ενισχύουν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φουσέκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, η Καθηγήτρια Μαρία Παπανδρέου, ΠΑΔΑ καθώς και διδακτορικοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες.

Το έργο συντονίζεται από το Jamk University of Applied Sciences και στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το έργο ενισχύει την αριστεία της αθλητικής φυσικοθεραπείας, της φυσικοθεραπείας και της εκπαίδευσης στην αποκατάστασης και υποστηρίζει τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και αθλητισμού.

Η υλοποίηση του έργου ξεκινά την 1.9.2023 και χωρίζεται σε πέντε Πακέτα Εργασίας, τα οποία επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεξιοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών και των επαγγελματιών υγείας με την ενημέρωση των δεξιοτήτων αθλητικής φυσιοθεραπείας για τα τμήματα Φυσικοθεραπείας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο, που υλοποιείται στο επίπεδο 7 του EQF, υποστηρίζει την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μαθημάτων και ευέλικτων επιλογών σπουδών στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία μέσω της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Το έργο ενισχύει τη διεθνή συνεργασία στην Αθλητική Φυσιοθεραπεία και υποστηρίζει τις ψηφιακές ικανότητες του ακαδημαϊκού χώρου, των επαγγελματιών και των φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:

Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi

Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi

Eleni Kapreli (UTH coordinator, University of Thessaly), ekapreli@uth.gr

Jo Verschueren (VUB coordinator, Vrije Universiteit Brussel), jo.verschueren@vub.be

Ben Waller (IFSPT Project Management Group representative) congress@suft.fi

Project webpage link: https://ifspt.org/erasmusplus_sportscomp/

Erasmus+ funding to strengthen international competence development in sports physiotherapy:

We are happy to announce that our Erasmus+ Cooperation Partnership Project, Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (SportsComp), was granted 400 000€ for an international project lasting 3 years.

The project consortium consists of five organisations: Jamk University of Applied Sciences, University of Tartu, Vrije Universitait Brussel, University of Thessaly, and the International Federation of Sports Physical Therapy.

Project is Coordinated by Jamk University of Applied Sciences and aims to increase the quality of sports physiotherapy education and profession through competence development. Project enhances the excellence of sports physiotherapy, physiotherapy, and rehabilitation education, and supports the improvement of the European health care and sports systems.

Project implementation begins 1.9.2023, and is divided into five Work Packages, which focus on to the long-term competence development the academia, students, and professionals by updating sports physiotherapy competences for the higher education and physiotherapy organisations. Project, implemented at EQF level 7, supports the development of English taught Master programmes, courses, and flexible study options in sports physiotherapy through developing and piloting innovative e-learning courses through competence-based education. Project enhances international collaboration in sports physiotherapy and supports the digital competences of the academia, professionals, and students.

Further information on the project:

Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi

Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi

Eleni Kapreli (UTH coordinator, University of Thessaly), ekapreli@uth.gr

Jo Verschueren (VUB coordinator, Vrije Universiteit Brussel), jo.verschueren@vub.be

Ben Waller (IFSPT Project Management Group representative) congress@suft.fi Project webpage link: https://ifspt.org/erasmusplus_sportscomp/