Οι ενστάσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο g-physio@uth.gr