Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα για ενστάσεις εντός 3 ημερών