Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας και είναι ένα από τα πέντε Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τοπογραφικά το Τμήμα έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές όπως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Το Τμήμα είναι άρτια υλικοτεχνικά εξοπλισμένο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, διαθέτει τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεργάζεται, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ταράτσας και διαθέτει 318 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας και έναν μεγάλο αριθμό μονάδων ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, στεφανιαίων νόσων και κλινικών όπως Ορθοπαιδική, Πνευμονολογική, Παιδιατρική, Μαιευτική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Ογκολογική κλινική, κ.α  καθώς και με άλλους φορείς όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Στυλίδας, τα ΚΑΠΗ και τα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Λαμίας.

Στόχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες και ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε θεραπευτικές πράξεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση του ασθενούς. Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων μεθόδων διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (problem based learning) ή οι μέθοδοι προσομοίωσης (simulation) ενώ δύναται να υποστηρίζει τις ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχοι με υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ανάπτυξης του Τμήματος αποτελούν και η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Τέλος, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει στόχο την εξωστρέφεια συνεισφέροντας με δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και Εθνικό επίπεδο με συμμετοχή τόσο των προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών του φοιτητών.

Profile & physiognomy of Physiotherapy Department

The Physiotherapy Department of the School of Health Sciences of the University of Thessaly operates in Lamia, Fthiotida Prefecture and is one of the five Departments of Physiotherapy in Greece. Topographically the Department has the advantage of being located in the center of the country, resulting in the possibility of attracting students from all over Greece. The aim of the Department is to educate & train scientists who will treat the science of physiotherapy in order to prevent, improve and remedy pathological conditions, congenital and acquired, as well as traumatic injuries that cause disorders of the musculoskeletal, nervous, respiratory & cardiovascular system.

The Physiotherapy Department is excellent equipped, with state-of-the-art facilities and infrastructures, has three statutory research laboratories and is able to provide high quality, modern education to undergraduate and postgraduate students. In addition, the Department of Physiotherapy is collaborating, as part of its students’ clinical practice, with the General Hospital of the city of Lamia, which has 318 developed hospital beds and Emergency Department, Intensive Care Unit Increased Care Unit, Coronary Diseases Unit. The General Hospital also has Orthopaedic, Pulmonary, Pediatric, Obstetric, Pathology, Psychiatry, Oncology ward etc.  The Department of Physiotherapy is also collaborating, with other bodies such as Rehabilitation Centers, Nursing Homes, Centers for open care protection of the elderly, and Schools for children with disabilities.

The objective of the Physiotherapy Department is to develop analytical and critical thinking and support students to actively participate in the learning process, which is a continuous lifelong education so that they can work as autonomous professionals and as members of the health team and be able to work with the ability to perform therapeutic actions related to the prevention and rehabilitation of the patients.

Furthermore, the Physiotherapy Department aims to implement modern, documented teaching methods in higher education such as problem based learning or simulation methods while being able to support the needs of students with disabilities and / or special educational needs through the ACCESS service of the University of Thessaly. Research activities as well as further specialization through postgraduate and doctoral studies are also high priority in the development policy of the Department. Finally, Physiotherapy Department aims at extroversion by contributing to social actions & initiatives at both local and national level with the participation of both undergraduate and postgraduate students.