Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένη Φυσικοθεραπεία” από 29-5-20 έως 31-8-2020.

Η Ανακοίνωση αναλυτικά:

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα λειτουργήσει το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» .

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται και με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Το Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης το 30% των εγγραφέντων φοιτητών  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» γίνονται κάθε δύο εβδομάδες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ενώ υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα ανακοινωθεί μαζί με την Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί σύντομα, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

·              Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

•             Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

•             Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

•             Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.

•             Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).

•             Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

•             Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.

•             Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ

•             Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

•             Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.

•             Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.

•             Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).

•             Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο g-physio@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση «Τμήμα Φυσικοθεραπείας 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας –Αθήνας ΤΚ 35100 Λαμία, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» καθώς και  σχετικές ανακοινώσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος physio.uth.gr

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Καθηγητής Νικόλαος Σ. Στριμπάκος